Så här hanteras insamlad data i Minervaprojektet

Personuppgifter 

  • I Minervaprojektet är deltagaren i största möjliga mån anonym.
  •  I Minerva kommer deltagaren endast uppge ålder, könstillhörighet, yrkes- och utbildningsbakgrund.
  •  Så länge inte respondenten uppger någon personlig information om sig själva, i exempelvis fritextfält, kommer hen att vara anonym.
  •  Alla konton som används i projektet rensas efter användning och data som extraheras kommer att anonymiseras.   

Minervagruppen ansvarar för att de forskningsdata som genereras inom projektet hanteras på ett lagligt och korrekt sätt med beaktande av god sed i forskningen samt med hänsyn till dataskyddsförordningen. Av detta följer att de forskningsdata som genereras inom Minervaprojektet tillkommer Minervagruppen och i största möjliga mån deltagarna i forskningsprojektet. 

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna samlas in och lagras tillfälligt hos Google, företaget som tillhandahåller Google Classroom.  Personuppgifter som kan samlas in via Googles tjänster kommer efter avslutad kurs att raderas hos Google för att sedan sparas av Minervagruppen anonymiserat. Ägandet av data ligger i första hans hos Online Partner som äger G Suitedomänen och delas ömsesidigt med Insert Coin.

Internationell överföring

Personuppgifterna som samlas in via enkäten överförs och lagras tillfälligt i Google Sheet på Online Partners G Suitedomän. G Suite är en tjänst som tillhandahålls av Google som är certifierade enligt ramverket Privacy Shield. Du kan läsa mer om det på www.privacyshield.gov.

Lagring

De personuppgifter som samlas in i enkäten lagras hos Online Partner i max 90 dagar från det enkäten avslutas. Därefter överförs de och raderas från Online Partners G Suite och finns endast hos Minervagruppen. Minervagruppen lagrar uppgifter så länge som behövs för att genomföra de analyser som behövs inom utredningen kring Minervaprojektet. Minervagruppen följer det gällande regelverket som ställer krav på till exempel att forskningsdata ska göras tillgängliga genom arkivering och registrering och att den forskningsetiska principen om öppna data ska tillämpas. Forskningsdata och dokumentation sparas i minst 10 år efter publikation.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Fredrik Hedström
hedstrom@onlinepartner.se

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/