Göteborg den 11 maj 2020

Nio principer för medborgarforskning citizen science i Minerva-projektet

Medborgarforskning – Citizen science – är ett föränderligt koncept som kan användas i en mängd olika situationer och områden. Punkterna nedan är baserade på den europeiska föreningen för medborgarforskning (European Citizen Science Association, ECSA), principer för medborgarforskning. Syftet med punkterna är att lyfta fram de nyckelbegrepp som Minerva-projektet står för vilka i mång och mycket stämmer överens med ECSAs principer.

  1. Minerva-projektet  ska engagera deltagarna i det vetenskapligt arbete och skapar ny kunskap eller förståelse för spelifiering i en lärandekontext. Deltagare kan agera som bidragsgivare, samarbetspartners eller som medforskare och fylla en betydelsefull roll i projektet.
  2. Minerva-projektet ska genererar vetenskapliga resultat. Resultaten kan till exempel bestå i att besvara en forskningsfråga, ge underlag för olika spelifierings upplägg eller  policy rörande spel element i andra kontexter än underhållning.
  3. Minerva-projektet ger  ska nytta både för de professionella forskarna och för medborgarforskarna. Nyttan kan omfatta publicering av forskningsresultat, nytt vetande, personligt nöje, tillfredsställelse i att bidra till vetenskapliga underlag för att angripa lokala, nationella och internationella frågor gällande spelifiering i en lärande kontext.
  4. I Minerva-projektet  kan, om hen vill, medborgarforskaren kan medverka i flera delar av den vetenskapliga processen. Detta kan innebära att samla in och analysera data och att kommunicera resultaten. Det sker utifrån deltagarens vilja
  5. I Minerva-projektet  ska medborgarforskaren få återkoppling från projektet, till exempel om hur delar av den insamlade data används och vilka vetenskapliga och teknologiska resultat de leder till.
  6. I Minerva-projektet  ses  medborgarforskning som en forskningsmetod bland många andra, med begränsningar och snedvridning som bör beaktas och kontrolleras. Medborgarforskning erbjuder möjligheter till större engagemang hos allmänheten och en demokratisering av vetenskapen men det betyder inte att forskningen inte kommer undergå samma praxis gällande forskningsetiska principen bestämd Europeiska Akademin (All European Academies (2018) och kommer följa den gängse praxis gällande Vetenskaps rådetsstadgar för god forskningsetik.
  7. I Minerva-projektet görs en stor del av icke-känslig data allmänt tillgänglig och (när så är möjligt) resultaten publiceras i ett open access-format. Datadelning kommer göras under projektet, såvida det inte finns säkerhets- eller integritetsskäl som förhindrar detta.
  8. Deltagarnas bidrag i Minerva-projektet  kommer uppmärksammas i projektets resultat och i publikationer.
  9. Ansvariga för Minerva-projektet tar hänsyn till juridiska och etiska aspekter kring upphovsrätt, immaterialrätt, överenskommelser kring datadelning, sekretess, dataskyddsförordningen (GDPR),  redovisning av olika parters bidrag och ansvar, och miljöpåverkan av aktiviteter inom projektets ramar.